کاربرد بوتاکس

کاربرد بوتاکس

بوتاکس ، تزریق بوتاکس ، کاربرد بوتاکس

یکی از مشکلات کهنسالی شلی و آویزان شدن عضله طولی گردن است. نوار طولی گردن به دلیل انقباض و کشش عضله ای بنام پلاتیسما بوجود می آید.این عضله ازقسمتهای سرشانه وروی سینه کشیده شده وبه کنارفک پایین وگوشه های دهان می رسد وعملکردآن کمک به بازشدن فک پایین وپایین کشیدن گوشه دهان است.

تغییرات وابسته به سن گردن شامل مواردزیراست:

  • برجسته شدن نوارطولی عضله پلاتیسما درجلوی گردن
  • بروزچروک های گردن
  • شلی پوست وافزایش حجم چربی زیرپوستی

” نوارطولی گردن” وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که بیمارسعی درزورزدن کند یا درحالت قفل کردن دندان ها گوشه دهان را به پایین بکشد. این نوارطولی رامی توان باتزریق بوتاکس کاهش داد.

” شلی پوست وتجمع چربی” زیرپوستی درحالت استراحت نیزدرگردن وجوددارد وبا بوتاکس بهترنمی شود.

” چروک درگردن” عمدتا به صورت خطوط افقی وعرضی درگردن هستند بنام “خطوط گردنبند”. بوتاکس می تواند کمی این خطوط راسبک کند.

تزریق بوتاکس در گردن عمدتا با هدف کاهش نوار طولی گردن و نیز کاهش حالت پری زیر چانه استفاده می شود.

تزریق بوتاکس درناحیه گردن بسیارکارظریفی است وحتما باید توسط پزشک حاذق وباتجربه درزمینه تزریق بوتاکس انجام گیرد چراکه درصورت درگیری عضلات عمقی گردن می تواندمشکلاتی همچون گرفتگی صدا،اختلال درعملکرد بلع ویاضعف درخم کردن گردن موقع بلندشدن ازوضیعت خوابیده ، ایجادکند.

تزریق بوتاکس روی نوارطولی گردن وبارعایت فواصل مناسب ازعضلات عمقی گردن انجام می شود. ماندگاری این بوتاکس نیزتاحدود ۵ ماه است.

جهت سبک ترشدن خطوط گردنبند نیز روی خط عرضی بافواصل مناسب تزریق بسیارسبک انجام می گردد.

بوتاکس

کاربرد بوتاکس درکاهش تعریق زیربغل

تعریق بیش ازحدناحیه زیربغل موقعی تعریف می شودکه علت مشخصی نداشته باشدوعمدتا در ناحیه زیربغل باشد.این مشکل بیشتردربالغین ۵۴-۱۸ سال وجوددارد و درفعالیتهای اجتماعی وشغلی ونیزفعالیت روزانه فرد اختلال ایجاد می کند.

اگر چه این مشکل غالبا زمینه های ارثی و خانوادگی دارد ولی باید مواردی همچون پرکاری تیروئید، دیابت رادر نظر داشت.

دراین افراد تعداد غدد عرق زیربغل بیشترازسایرافرادنیست، امافعالیت سیستم سمپاتیک دراین نواحی بیشترازسایرین است ولذاباعث افزایش تعریق می شود.

تزریق بوتاکس زیربغل از طریق مهارآزاد سازی استیل کولین ازسیستم اعصاب سمپاتیک زیربغل ، تعریق رابه میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

بیماران دچارمشکل تعریق بیش ازحدزیربغل می توانندبه صورت قدم به قدم ازدرمان های زیرکمک بگیرند:

  • درمان اولیه باترکیبات بهداشتی ضدتعریق یادئودوارنت ها.
  • استفاده موضعی ازمحلول کلریدآلومینیوم۲۵ -۱۰ درصد.
  • تزریق بوتاکس زیربغل.
  • جراحی برداشتن غددعرق زیربغل یاقطع اعصاب سمپاتیک ناحیه پشتی.

طبیعتا درمواردی که بیماربه روشهای اول ودوم پاسخ مناسبی ندهد ، روش تزریق بوتاکس روشی بسیارمناسب است.

این تزریقات درهرزیربغل حدود ۲۰ -۱۲ نقطه است وبصورت سطحی انجام می گردد.

تزریق بوتاکس زیربغل ۹-۶ ماه ماندگاری دارد. نتیجه درمان معمولا بعداز۲-۱هفته ازتزریق مشخص خواهدشد. بیماران پس از۲هفته ارزیابی می شوندودربرخی بیماران بخصوص مردان درشت جثه ممکن است به دوزبیشتری ازدارو پس از۲هفته ازتزریق ، نیازباشد.

باتوجه به اینکه دوزتزریقی زیربغل زیاداست به درمان همزمان زیربغل باسایرنواحی بدن طی یک جلسه توصیه نمی کنیم . تزریق سایرمناطق بدن بهتراست موکول به جلسه ای دیگرشود.

ازبوتاکس جهت کاهش تعریق کف دست وکف پا درافرادی که مشکل افزایش تعریق این مناطق بدن رادارند، نیزمی توان استفاده کرد.

درتزریقات کف دست باتوجه به حرکات ظریف عضلات کف دست درگرفتن اجسام ، باید از تزریق روی عضلاتی که درگرفتن حائز اهمیت هستند، پرهیزشود.

برچسب گذاری توسط , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − 4 =